VAO RAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

 

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

 

I   Üldsätted

 

§ 1. Vao Raamatukogu on asutatud 13.november 1927.a.

§ 2. Raamatukogu ametlik nimetus on Vao Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 3. Raamatukogu on Koeru Vallavalitsuse hallata.

§ 4. Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, Kultuuriministeeriumi juhenditest ja Koeru Vallavalitsuse ja -Vallavolikogu õigusaktidest.

§ 5.Raamatukogu asub Järva maakonnas. Raamatukogu postiaadress on 73003 Vao küla Vao3-3.

 

II Tegevus ja ülesanded

 

§ 6. Raamatukogu on üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu.

§ 7. Raamatukogu ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

§ 8. Universaalse üldkasutatava raamatukoguna:

komplekteerib oma kogud, säilitab ja teeb need lugejale kättesaadavaks;

teeb kättesaadavaks raamatukogus puuduvad teavikud, kasutades raamatukogudevahelist laenutust (RVL);

võtab arvele ja töötleb saabunud kirjanduse;

korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;

peab raamatukogutöö arvestust ja annab oma pädevuse piires konsultatsioone;

kooskõlastab oma tegevuse piirkonna teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega;

arendab igakülgset koostööd teiste Eesti raamatukogudega;

sõlmib lepinguid oma pädevuse piires.

§ 9. Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:

kehtestada töökorralduslikud eeskirjad, mis tagavad fondide säilivuse, ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse- ja kasutamise eeskirjade täitmise, raamatukogu häireteta töö;

moodustada, reorganiseerida ja likvideerida oma ülesannete täitmiseks osakondi ja muid struktuuriüksusi;

omada eelarvet ja kasutada erivahendeid;

sõlmida lepinguid oma pädevuse piires füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

kasutada sihtotstarbeliselt kohaliku omavalitsuse vara ning tagada selle säilimine;

osutada oma põhiülesannetega seotud tasuta ja tasulisi teenuseid;

täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;

anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke teavikuid.

 

III Juhtimine

 

§ 10. Raamatukogu juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist Koeru Vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajal peab olema ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.

§ 11. Juhataja tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise ning käesoleva põhimääruse täitmise eest.

§ 12. Finantsdokumentidele allkirja andmise õigus raamatukogu nimel on juhatajal.

§ 13. Raamatukogu juhataja:

esindab raamatukogu kõigis Eesti Vabariigi asutustes, käsutab raamatukogu vara ja rahalisi vahendeid;

võtab tööle ja vabastab ametist raamatukogu töötajaid;

korraldab raamatukogu tööd, annab oma tegevuse piires välja käskkirju;

kinnitab raamatukogu töökorralduslikud eeskirjad;

teeb raamatukogu tööst ettekandeid;

esitab kinnitamiseks raamatukogu kasutamise eeskirjad, raamatukogu eelarve projekti, ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud.

 

IV Struktuur ja töökorraldus

 

§ 14. Raamatukogutöötajate ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks ametijuhendites, mille kinnitab juhataja

§ 15. Töösisekord raamatukogus määratakse kindlaks töösisekorra eeskirjadega.

§ 16. Raamatukogu kasutajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks raamatukogu kasutamise eeskirjaga, mille kinnitab Koeru Vallavolikogu.

 

V Vara

 

§ 17. Raamatukogu vara moodustavad raamatukogu omaniku ja teiste füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt tema kasutusse antud varad.

     

VI Finantseerimine ja töötasustamine

 

§ 18. Raamatukogu finantseeritakse Koeru valla eelarvest ja toetusena riigieelarvest. Raamatukogu eelarve kinnitab Koeru Vallavolikogu ja selle täitmist kontrollib Koeru Vallavalitsus.

§ 19. Raamatukogu võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid tema poolt osutatud põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest, lepingutest, annetustest, pärandustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt ning muul seadustega lubatud viisil. Põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Koeru Vallavalitsus.

§ 20. Raamatukogu töötajate tasustamine toimub Koeru valla eelarveliste asutuste töötajatele ettenähtud korras.

 

VII Kontroll, aruandlus ja järelvalve

 

§ 21. Raamatukogu peab rahalist ja statistilist arvestust ning on aruandekohuslane õigusaktidega kehtestatud korras Koeru Vallavalitsuse ja Kultuuriministeeriumi ees. Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded maakonnaraamatukogule.

§ 22. Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab Koeru Vallavalitsus.

§ 23. Järelvalvet raamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

 

VIII Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 

§ 24. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Koeru Vallavolikogu otsusel.

§ 25. Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus kirjalikult Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

 

IX  Määruse kehtetuks tunnistamine

§ 26. Koeru Vallavolikogu 26.oktoobri 2000.a. määrus 18 “Vao raamatukogu 

põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 

X   Määruse jõustumine

§ 27. Määrus jõustub 25.septmbril 2007.a.


 

Jaanus Murakas

Vallavolikogu esimees