VAO RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

 

Määrus kehtestatakse rahvasraamatukogu seaduse § 16 alusel

 

§1 ÜLDSÄTTED

 

(1) Vao Raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) põhiteenuseid ( s.o. teavikute kohalkasutus, koju laenutus ja teadmeteeninus) võivad tasuta kasutada kõik kodanikud, kes registreerivad end lugejaks.

(2) Tasuliste teenustena pakutakse arvuti väljatrükki vastavalt “Autoriõiguse seadusele” ja Koeru Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

(3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Koeru Vallavalitsus Raamatukogu juhataja ettepanekul.

(4) Informatsiooni Raamatukogu kasutamisvõimaluste kohta saab Raamatukogu töötajalt ja Koeru Vallavalitsuse kodulehelt (www.koeruvv.ee)

 

§ 2   LUGEJAKS REGISTREERUMINE

 

(1) Lugejaks registreerumisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, õpilasel õpilaspilet.

(2) Iga aasta algul toimub lugejate  ümberregistreerimine (isiku – ja kontaktandmete täpsustamine). Raamatukogu võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutamisõigus.

(3) Lugejatel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Järvamaa, võib võtta teavikute koju laenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui teavikute hind.

(4) Raamatukogu teeninduspiirkonna lugejatelt võib võtta tagatist kuni 50 % raamatute hinnast sisult eriti väärtuslike teavikute laenutamise eest.

(5) Kui lugeja on tagastanud kõik teavikud ja kirjandust enam koju ei laena, tagastatakse kviitungi esitamisel tagatisraha tema hoiuarvele.

(6) Väljavõtmata tagatissummad laekuvad aasta möödumisel Raamatukogu kasuks.

(7) Lugeja on kohustatud teatama elukoha või perekonnanime muutumisest raamatukogule.

 

§ 3   TEAVIKUTE  KASUTAMISE  KORD

 

(1) Raamatuid  laenutatakse 21 päevaks, õppekirjandust (välja arvatud kohustuslikku ilukirjandust)vajadusel ka pikemaks ajaks, kuid korraga mitte pikemaks ajaks kui 3 kuud.

(2) Kohustusliku kirjanduse ( kui eksemplaarsus on väike ja nõudlus suur) laenutusel on raamatukoguhoidjal õigus lühendada laenutusperioodi seitsme päevani.

(3) Koju laenutatud raamatute tagastamise tähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui sellele raamatule pole nõudlust.

(4) Ilukirjanduslikke raamatuid (juturaamatuid) pikendatakse lugeja palvel ainult üks kord, muid teavikuid mitte üle nelja korra.

(5) Uudiskirjandust laenutatakse ühele lugejale korraga mitte üle kolme raamatu.

(6) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda(ilukirjanduslike teavikute osas, v.a. kohustuslik kirjandus, järjekorda ei panda)

(7) Teaviku saabumisest teatatakse telefoni teel või muul lugejaga kokkulepitud viisil. Tellitud raamatuid hoitakse 3 päeva. Kui lugejal on vahepeal õnnestunud teavik mujalt hankida, siis peab ta sellest raamatukogule teatama.

(8) Raamatukogus puuduvad teavikud on võimalik tellida raamatukogudevahelise laenutuse(RVL) kaudu teistest raamatukogudest, lugeja soovil ja kulul.

(9) Raamatukogust koju ei laenutata CD-ROM-e, heli- ja videokassette(v.a. juhul kui nad moodustavad raamatuga ühtse terviku).

(10) Ajakirju ja ajalehti laenutatakse seitsmeks päevaks.

 

§ 4     LUGEJA VASTUTUS

 

(1) Lugeja saab raamatuid laenutada elektrooniliselt.Laenutused registreeritakse elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida ta kohapeal kontrollib.

(2) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korras-olekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

(3) Tagastamata või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada teise eksemplari või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult samaks hinnanud.

(4) Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna välja maksmist kuni 10-kordses ulatuses, lisades juurde köitmiskulud, kuid mitte vähem kui 50,- krooni teaviku eest.

(5) Laste poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või hooldaja.

 

§ 5   Vao Raamatukogu  interneti kasutamise eeskiri

 

(1) Vao Raamatukogus saab internetti kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

(2) Interneti kasutajate käsutuses tasulised arvutid.

(3) Internetti võivad kasutada kõik soovijad alates koolieast, eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

(4) Enne arvuti taha asumist tutvub külastaja kasutuseeskirjaga.

(5) Interneti kasutaja tööalgus- ja lõpuaeg fikseeritakse vastavas andmikus.

(6) Arvuti kasutamiseks on võimalik registreeruda kohapeal või telefoni teel.

(7) Eelregistreerimise korral peab külastaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10 minuti hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele külastajale.

(8) Tasuta saab arvutit kasutada kuni pool tundi avaliku teabega tutvumiseks ja pangateenusteks.

(9) Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist iformeeritakse

sellest raamatukogu töötajat. Tasuda tuleb vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

(10) Pärast töö lõppu ei tohi arvutit välja lülitada, kuid arvutikasutaja peab sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.

(11) Arvutikasutaja peab tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara rikkiminekust, lõhkumisest või kadumisest koheselt teatama Raamatukogu töötajale.

(12) Arvutikasutajal on keelatud:

      *  arvuti alglaadimine ja väljalülitamine ilma raamatukogu töötaja nõusolekuta;

      *  tasuliste internetilehekülgede ja pornolehekülgede külastamine;

      *  isikliku disketi, CD jm. andmekandja kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata;

      *  tarkvara ja arvutimängude installeerimine ning arvuti häälestuse muutmine;

        teadlik viiruste levitamine

 

(13) Vao Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest internetipunkti kasutajate poolt ning ei vastuta kasutajate poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

 

§ 6    RAAMATUKOGU SISEKORD

 

(1) Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda üleriiete, koolikottide ja muude mahukate kottidega. Raamatukogu töötajal on kahtluse korral õigus kontrollida külastajate kaasavõetuid esemeid.

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda rulluiskudel, koertega või muul teisi lugejaid häirival viisil.

(3) Raamatukogus viibija ei tohi oma käitumisega segada teisi lugejaid.

(4) Raamatukogu teenindusalal on keelatud söömine, joomine, suitsetamine ja lärmamine.

(5) Alkoholijoobes lugejaid ei teenindata.

(6) Raamatukogul on õigus avalikustada oma kodulehel RIKSWEB-is võlglaste nimed.

(7) Raamatukogu ei vastuta Raamatukogu ruumidesse unustatud esemete eest.

(8) Tasulistele teenustele ja trahvidele kehtib Koeru Vallavalitsuse kinnitatud hinnakiri.

 

§ 7 Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1.novembrist 2007.a.

 

 

Jaanus Murakas

Vallavolikogu esimees